Onze aanpak

Missie

De missie van Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent is het aanbieden van kwaliteitsvolle, laagdrempelige eerstelijnsgezondheidszorg voor alle inwoners van het werkingsgebied Nieuw Gent. We streven ernaar voor iedere patiënt een zo goed mogelijke gezondheid en een optimaal gevoel van zelfwaarde te bereiken. Dit is enkel mogelijk binnen een gedeelde verantwoordelijkheid met de patiënt en met respect voor de context, mogelijkheden en wensen van de individuele patiënt.

Naast het zorgaanbod, wil WGC Nieuw Gent mee invloed krijgen op de elementen die gezondheid en de toegang tot de gezondheidszorg bepalen, voor de eigen patiënten en de inwoners van het werkingsgebied Nieuw Gent.

Visie

WGC Nieuw Gent werkt vanuit de visie dat iedereen recht heeft op een zo goed mogelijke gezondheid en op kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg.

WGC Nieuw Gent wil  met zijn werking bijdragen tot een solidaire, duurzame en rechtvaardige samenleving met aandacht voor diversiteit in al zijn aspecten.

Strategie

Om de missie te kunnen waarmaken, hanteert WGC Nieuw Gent een aantal strategieën:

 • Toegankelijk zijn voor iedereen, met woonplaats als enig inclusiecriterium.
 • Financiële toegankelijkheid bevorderen door middel van forfaitaire betaling, regeling derde betalende, samenwerking OCMW…
 • Fysieke en organisatorische laagdrempeligheid nastreven door continuïteit van zorg, ruime openingsuren, centrale ligging in de wijk, vlotte bereikbaarheid, meerdere talen ...
 • Wijkgericht beleid voeren met  samenwerking met de lokale partners. We werken actief mee aan de verbetering van de leefomstandigheden in de wijk, met als doel een betere gezondheid van de wijkbewoners.
 • Samenwerken met andere wijkgezondheidscentra , andere huisartsenpraktijken en andere partners voor problemen die niet terug te brengen zijn tot specifieke wijkkenmerken, maar die veralgemeend voorkomen en waarvan de aanpak de wijk overstijgt.
 • Een efficiënt en goed georganiseerd beleid voeren.
 • Een personeelsbeleid voeren dat erop gericht is de verantwoordelijkheid en het  engagement van elk personeelslid te stimuleren.
 • Streven naar het uitdragen van de visie rond een solidaire, duurzame en rechtvaardige samenleving.
 • Een multidisciplinaire werking waarborgen, binnen- en buitenshuis in het kader van aanvullend te werken in het belang van de patiënten/wijkbewoners.
 • Een integrale benadering met zorg op maat nastreven. We staan voor patiëntenzorg die rekening houdt met alle relevante aspecten in het leven en het bestaan van de desbetreffende patiënt (vb. fysiek, psychisch, sociaal, economisch…).  We bieden de meest geschikte zorg die rekening houdt met de eigen behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de patiënt.
 • Zorgen aanbieden zowel op  vraag van de patiënt als op initiatief van de zorgverstrekker.
 • Een respectvolle relatie aangaan met de patiënt.
 • Zelfredzaamheid van de patiënt stimuleren en met de patiënt een gedeelde verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid opnemen.
 • Evidence based werken betekent voor WGC Nieuw Gent het expliciet, oordeelkundig en consciëntieus gebruik maken van het beste beschikbare bewijs bij het maken van een keuze voor de behandeling van een patiënt. Dit alles gegeven de stand van de (medische) wetenschap van dat moment.
 • Participeren in wetenschappelijk onderzoek en in opleiding van gezondheidsberoepen.

 

Begrippen, verklaard:

Eerstelijnsgezondheidszorg

Brede en continue zorg verleend door (meestal) rechtstreeks toegankelijke zorgverleners aan mensen ofwel in het centrum ofwel in hun thuisomgeving of thuis vervangend verblijf.

Kwaliteitsvol

Doen beantwoorden van de geboden zorgen aan vooraf bepaalde normen, gebaseerd op richtlijnen en kwaliteitscriteria.  Deze normen  worden geëvalueerd en bijgestuurd. 

Werkingsgebied Nieuw Gent

Het werkingsgebied omvat enerzijds het kerngebied met de wijken Nieuw Gent en Steenakker, en anderzijds omliggende wijken zoals de stationsbuurt en een deel van enkele randgemeenten van Gent zoals Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde.

Gezondheid

Volgens een definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie: een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn, en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.

Hieronder verstaan we een toestand van gezondheid/welzijn zoals deze door de patiënt wordt aangegeven en die binnen zijn mogelijkheden en context passen.

Zelfwaarde

Zich als een waardevol deel van de samenleving voelen, een algemeen positief gevoel over zichzelf hebben.

Zorgaanbod

WGC Nieuw Gent heeft momenteel volgende zorgverstrekkende disciplines : huisartsgeneeskunde, (thuis)verpleegkunde, voedingsadvies, kinesitherapie, podologie, maatschappelijk werk en zal in de toekomst nog andere disciplines aanbieden, afhankelijk van de noden van de patiënten.  De zorg omvat  zowel curatie, preventie, palliatie, revalidatie en administratie

Solidair

De belangen behartigen van diegenen die in een kwetsbare positie verkeren.

Duurzaam

Een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen binnen de ecologische grenzen van de planeet, met andere woorden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Rechtvaardig

Handelen naar juiste, eerlijke maatstaven.

Toegankelijkheid

Het principe van territoriale werking: iedereen die in het werkingsgebied woont, kan in het centrum terecht voor eerstelijnszorgen.  Er gelden geen andere voorwaarden.

VACATURE VERPLEEGKUNDIGE

31mrt 22

Wij zoeken een verpleegkundige voor een tijdelijke vervanging. Solliciteer voor 18 april 2022!  Meer info vacature: klik hier …

Lees meer >>